Darmowa dostawa przy zakupach za powyżej 300 zł

Regulamin Sklepu internetowego Verka.pl

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.verka.pl (dalej zwany jako „Sklep”) jest prowadzony przez Vergab Sp. z o.o. z siedzibą w Świniarów 7, 08-200 Łosice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380681, NIP 5372606859, REGON 060747873 (dalej: „Sprzedawca”).

 2. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i warunki świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną.

 3. Regulamin jest dostępny na stronie Sklepu, umożliwiając jego pobranie, odtworzenie oraz utrwalenie treści Regulaminu przez Kupującego.

 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A
 5. Dostępne formy płatności, karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard,  MasterCard Electronic,  Maestro.

 6. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 7. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 15 dni.

§2 Definicje

 1. Dane Kontaktowe – adresy do kontaktu ze Sprzedawcą:

 2. Dostawa – metody dostarczenia przedmiotu Umowy do Kupującego przez Sprzedawcę, wybrane przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Produkt – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie, której dotyczy Umowa Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

 5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta między Sprzedawcą a Kupującym.

§3 Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

 2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§4 Zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§5 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 15 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 15 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru.

§6 Reklamacje

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu Produkt wolny od wad.

 2. W przypadku wystąpienia wady kupionego u Sprzedawcy Produktu Konsument ma prawo do reklamacji na podstawie przepisów o rękojmi w Kodeksie Cywilnym.

§7 Dane Osobowe i Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z realizacją Umowy Sprzedaży, a ich podstawą jest umowa sprzedaży lub działania podjęte na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Sklepu.

§8 Postanowienia Końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany stają się skuteczne w wyznaczonym przez Sprzedawcę terminie, nie krótszym niż 7 dni od udostępnienia zmienionego Regulaminu Kupującym.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

 3. Kupujący mają możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do tych procedur są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 19.02.2024 r.

Przyjmowane płatności:

 
 
Darmowa dostawa

Przy zakupach powyżej 300 zł

Łatwy zwrot

15 dni od dnia odebrania na zwrot towaru

Znane marki

Produkty marek znanych na całym świecie

100% bezpiecznych transakcji

Płatność kartą lub BLIKiem bezpiecznie z AutoPay